Privatumo politika

Privatumo politika

Vivavila, UAB

Rinkdama, naudodamasi ir tvarkydama asmens duomenis Vivavila, UAB laikosi Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo.

Gali būti renkami šie duomenys:

 • vardas, pavardė
 • kontaktinė informacija (telefonas, e. pašto adresas)
 • gyvenamasis adresas
 • informaciją apie Jūsų apsilankymus šioje interneto svetainėje (Jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, puslapių žiūrėjimų skaičių)
 • bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs savo pasirinkimu siunčiate mums

Surinkti asmens duomenys naudojami:

 • susisiekti pasiūlymui pateikti
 • sandoriui sudaryti
 • sandorio vykdymui
 • produktų ar  paslaugų gerinimo analizei
 • pagalbos paslaugų užtikrinimui

Klientų asmens duomenys renkami iš šių šaltinių:

 • teikiant užsakymus, sudarant sutartis
 • pildant paraiškas šioje interneto svetainėje pateikta informacija
 • informacija apie produktų pardavimą, gauta iš Vivavila, UAB atstovų
 • informacija iš viešų duomenų bazių (registrų)

Bendrovė nerenka ir nereikalauja asmens duomenų iš trečiųjų šalių.
Bendrovė nerenka tų asmens duomenų, kurie pagal asmens duomenų apsaugos įstatymą laikomi slaptais.
Iš klientų gauti duomenys tvarkomi Europos Ekonominės erdvės šalyse.
Duomenis tvarko bendrovė arba trečiosios šalys, veikiančios Bendrovės pavedimu ir laikydamosi šių reikalavimų.

Klientų asmens duomenys gali būti siunčiami šioms trečiosioms šalims:

 • Vivavila, UAB atstovams Lietuvoje
 • mokesčių ir muitinės institucijoms, policijai ir kitoms valstybinėms įstaigoms – tiek, kiek būtina ir laikantis įstatymų

Nesvarbu, kur ar kam pateikiami asmens duomenys arba kur suteikiama prieiga prie jų, Bendrovė užtikrina Lietuvos Respublikoje surinktų asmens duomenų apsaugą pagal asmens duomenų apsaugos įstatymo reikalavimus. Bendrovė patvirtina, kad surinkti asmens duomenys nebus pateikti viešai. Bendrovė patvirtina, kad asmens duomenys bus tvarkomi laikantis teisėtumo, tikslingumo, minimalumo, vartojimo apribojimo, duomenų kokybės, saugumo ir individualaus dalyvavimo principų.

Bendrovės asmens duomenų tvarkymo pagrindai yra:

 • teisėti interesai
 • sutarčių vykdymas
 • pareigų pagal taikomus teisės aktus vykdymas

Klientai turi teisę reikalauti:

 • ištaisyti jo asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, jeigu asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai, įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • reikalauti ištrinti jo asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik su jo sutikimu, jei Klientas atšaukia atitinkamą sutikimą (ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas);
 • gauti informaciją apie tai, ar Bendrovė tvarko jo asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su jais,
 • gauti jo paties pateiktus asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui (duomenų perkeliamumas);
 • atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
 • pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios interneto svetainės adresas www.ada.lt, jei fizinis asmuo mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.

Jei nenorite, kad jūsų duomenys būtų naudojami anksčiau minėtais būdais, prašom atsiųsti mums laisvos formos prašymą e. pašto adresu: info@epet.lt

Naudodamasis Bendrovės paslaugomis, įgydamas prekes Klientas patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis sąlygomis, ir sutinka, kad jo asmens duomenys bus naudojami, tvarkomi ir siunčiami šiose sąlygose nustatyta tvarka.